Kadastro Davaları Alanında Sorulmuş Sorular

Cevap22:Bir yerin orman olup olmadığı hakkında verilen kararlara karşı yapılan itiraz sınırlamaya itirazdır. Söz gelimi bir yer orman kadastrosu komisyonu kararına göre orman sınırları içinde sayılırsa ilgili şahıs davacı olarak Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına itiraz edebilecektir. Bu itiraz ilanen duyurulmasından 6 ay içinde yapılmazsa orman kadastrosu kesinleşmiş olur.

Cevap21:Kesin hükmün varlığı için ilk açılan dava ile ikinci davanın konusunun, tarafların ve nedenlerinin aynı olması gerekmektedir. Kadastro mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar.

 

Cevap20:Kelime anlamı itibariyle oluşum, sonradan oluşan nesneler anlamına gelen muhdesat bir taşınmaz üzerindeki bina yahut ağaç demektir. Bu haliyle taşınmaza bağlı mütemmim cüz, yani tamamlayıcı parça konumundadır. Kadastro Kanununa göre muhtesat zemin sahibinden başka bir kişi tarafından meydana getirilebilir.

Cevap18:Kayıt sahibinin 20 yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.

Cevap17:Taşınmazlar kural olarak tapuda resmi şekilde yapılarak temlik edilir. Ancak bazı tapu dışı devir halinde zilyet olan kişi adına tapu kaydının tespiti yapılabilir. Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az 10 yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına tespit yapılabilir.

Cevap16:Tapuda kayıtlı taşınmaz mal kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa; kayıt sahibi adına, kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına tespit olunur

Cevap15:Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.

Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır.

Cevap14:Ayırma anlamına gelen ifraz, tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde pay edilmesi demektir.

Cevap13:Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden hizmet malları (belediye, okul, cami, kütüphane vb. binalar) orta malları (mera, yaylak, kışlak, harman, panayır vb. yerler) sahipsiz mallar (devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kayalar, tepeler, dağlar), genel sular (deniz, göl, nehir gibi) ve ormanlar birer kamu malıdır.

Cevap12:Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir.

Cevap11:Mirasçılar arasında geçerli bir paylaşma yapılmamışsa zilyetlik tüm mirasçılar adına sürdürüldüğü kabul edilir. Geçerli bir taşınmaz taksimin yapılması halinde el birliği ile mülkiyet paylı mülkiyete dönüşür.

Cevap 10:Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önceki taksim yani paylaştırma işlemi Kadastro Mahkemesinde yapılır. Tapulu bir taşınmaz varsa bunun taksimi kural olarak yazılı olmalıdır. Tapusuz taşınmazların taksiminde yazılı şekil şartı aranmamıştır. Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur.

 

Cevap9:Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan özel mülkiyete tabi bir taşınmaza malik sıfatıyla kadastro tespitinin başladığı tarihe kadar davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle zilyet olan kimse taşınmazın maliki olmayı isteyebilir. Şöyle ki tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

 

Cevap8:Zilyetlik taşınır ve taşınmaz eşya üzerinde herhangi bir çıkar sağlamak, yararlanmak ve kullanmak için, fiili hakimiyet yürütmek demektir.

Cevap7:Kadastro Müdürlüğünde çalışan kadastro ekibi, fiili olarak arazi üzerinde çalışır ve ilgili durumu bir tutanakla tespit eder. Kadastro ekibince yapılan tespit işlemine Kadastro Tespiti denir.

Cevap6:Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır.

 

Cevap5:Kadastro davalarında genel kuralın aksine ölü mirasçıları taraf olarak gösterilebilir. Ölü şahsın tespit tutanağında hak sahibi olarak gösterilmesi gerekir.

Cevap4:Kadastro hakimi ilgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen tebliğ eder. Taraflar gelmese dahi yokluklarında duruşma yapılır.

Cevap3:Kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi dışındadır

Cevap2:Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek yahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir.

Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere;

-Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini korumak amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir.

-Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir.

-Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır.

 

Cevap1:Kadastro Kanunu ile ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak amaçlanmaktadır. Kadastro işlemleri ülkede bittiğinde bu Kanun yürürlükten kalkacaktır.