Ortaklığın Giderilmesi Davalar Alanında Sorulmuş Sorular

Cevap19:Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse, mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. Davanın açılması aksine bir karar yoksa pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır.

 

Cevap 18:Bu davada davacı da davalı da söz konusu mala paydaş olanlardır. Dolayısıyla ortaklığın giderilmesi davası sonucundan davacı ve davalı hisseleri oranında faydalanırlar. Davada kaybeden taraf olmadığından yargılama giderleri davacı ya da davalıya yükletilemez. Ortaklar payları nispetinde yargılama giderlerine katılırlar.

 

Cevap 17:Bir bağımsız bölümde mesela bir apartman dairesi üzerinde birden çok kişi malikse, paydaşlardan her bir ortaklığın giderilmesini isteyebilir. Kural taşımazın öncelikle aynen paylaşılmasıdır. Ancak bağımsız bölümlerde aynen bölünme her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda satış suretiyle paylaşma sağlanarak ortaklar hisseleri oranında taşınmaz bedelinden pay alırlar.

Cevap16:Gerek taşınırlarda gerekse taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararının kesinleşmesinden 10 yıl geçmekle bu karar zamanaşımına uğrar.

Cevap15:Arazi üzerindeki bütünleyici parça; ağaç, ev vb. muhtesat olarak isimlendirilir. Muhtesatın paydaşların tümüne ait olması halinde bir sorun yoktur. Ancak muhtesat bir ya da birkaç paydaşa ait ise bu durumda taşınmaz ve muhtesatın değeri bilirkişilerce belirlenir. Satış sonrası muhtesat sahibi paydaşa muhtesatı oranında bedel verilir.

14:Paylaşma davasında kural aynen paylaşmanın yapılmasıdır. Aynen paylaşmanın mümkün olmaması halinde paylaşma satış yoluyla yapılır. Ortaklığın giderilmesi davasında davacı paydaşlar satış istemiş, davalı paydaşlar da kabul etmiş ya da itiraz etmemişlerse bu suretle hakim ortaklığın giderilmesine karar verir.

 

13:Taşınır malların aynen paylaşılması kararı kesinleşmesinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Taşınmaz mallar ile ilgili olarak verilen aynen paylaşma kararının tescil edilmemesi halinde paylaşma kararı zamanaşımına uğramaz.

 

Cevap 12:Paylaşma ya malın aynen bölünmesiyle ya da paraya çevrilip hisseleri ortakların hisseleri oranında paraların paylaştırılmasıyla oluşur. Durum ve hali bölmeye elverişli olmayan paylı taşınmaz bir malın artırmayla satışı yapılır. Taşınır mallarda ise aynen bölünme sağlanamazsa ortaklığın giderilmesi yine satış yoluyla gerçekleşir. Ayrıca aynen bölünmede bütün paydaşlara düşen mallar aynı olmalıdır. Mesela; bir paydaşa halı diğerine kanepe verilemez.

 

Cevap 11:Paylaşma davasının söz konusu olduğu taşınmazın tapuda kayıtlı olması gerekir. Tapusuz taşınmazlar hakkında bu dava açılamaz.

Cevap10:Yazılı şekilde yapılacak paylaşma sözleşmesiyle bütün mirasçılar el birliği ile mülkiyetlerinin hisseleri oranında paylı mülkiyete dönüştürme kararı alabilirler. Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

 

Cevap 9:Ortaklığın giderilmesi davasında elbirliği yahut paylı malikler arasındaki mülkiyet ilişkisi sona erdirilerek şahsi mülkiyete geçirilir. Bu davayı ortaklardan biri veya birkaçı diğer ortaklara karşı açar.

Cevap8:Taşınmazlar için taşınmazın bulunduğu yer kesin yetkilidir dolayısıyla yetki sözleşmesi yapılamaz. Taşınır mallarla ilgili paylaşma davalarında ise yetki sözleşmesi yapılabilir.

 

Cevap 7:Taşınmaz mallar için paylaşmanın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınırlar için ise; davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Cevap6:Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın, taşınır veya taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

 

Cevap  5:Nakit paranın ortaklığı durumunda paylaşılma için ortaklığın giderilmesi davası açmaya gerek yoktur. Ortaklar hisseleri nispetinde nakit parayı paylaşırlar.

4:Taşınır mallar için evvela malın aynen paylaşılması gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde ise taşınmazın paraya çevrilip ortaklık bu şekilde giderilir.

Cevap 3:Müşterek mülkiyette ortakların payları belirlenmiş olduğu halde, el birliği mülkiyetinde ortakların payları belirlenmiş değildir. Bu sebeple ortakların mülkiyeti malın tamamı üzerinde mevcuttur.

 

Cevap2:Paylı mülkiyette birden fazla şahıs bulunmakta ancak bu

şahısların tamamı bir tek eşya üzerinde aksi belirtilmemişse eşit hisseler

oranında malik olmaktadırlar. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından

malik hak ve sorumluluklarına sahip bulunmaktadır. Örneğin bir taşınmaza

her biri 1/4 pay oranıyla dört kişinin birlikte malik olmasında tek bir

taşınmaz vardır.

Cevap1:Paylaşma davaları ancak elbirliği yahut paylı mülkiyet halinde söz

konusu olmaktadır. Şahsi mülkiyete konu olan taşınmaz hakkında bu dava

açılamaz.