ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 1- Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini kim düzenler, şekli için zorunlu unsurlar nelerdir?

Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini, Noter, Sulh Hukuk Hakimi veya Tapu memuru düzenleyebilir. Tapu memuru, yanlızca konusu taşınmaz olan sözleşmeleri yapabilir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, resmi şekilde (Resmi vasiyetname şeklinde) Resmi memur, iki tanık ve taraflarının huzurunda yapılır.

 2-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin konusu ne olabilir?

Her türlü menkul ve gayrımenkul mal Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesinin konusu olabilir. Sözleşme konusu malın, sözleşme tarihinde Bakım alacaklısının mülkiyetinde olması gerekmez. İleride elde edilmesi düşünülen bir mal da sözleşmeye konu olabilir.

 3-Üçüncü bir kişiye ait mal, sözleşmeye konu olabilir mi?

Sözleşmeye konu mal, sözleşmenin taraflarına ait değilse, malın sahibi 3. kişinin sözleşmede imza ve onayının olması şartıyla, Ölünceye kadar Bakma sözleşmesine konu olabilir.

 4-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Anne- Baba ile çocukları arasında yapılabilir mi? 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Anne-Baba ile çocuğu arasında yapılabilir. Ancak sözleşme ile devredilecek malların miktarı, diğer mirasçıların haklarını zedelemeyecek (tenkis oranı) şeklide makul miktarda olmalıdır. yargıtay, Sözleşme ile devredilen malın, toplam malvarlığına oranını dikkate alarak karar vermekte, makul sınırı aşan sözleşmeleri muris muvazaası olarak değerlendirip iptal etmektedir.

 5-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi yapılırken, Bakım alacaklısı olan kişinin hasta olması zorunlu mudur? Bakım Alacaklısının Sözlemeden kısa bir süre sonra ölmesi sözleşmeyi geçersiz kılar mı?

Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesi yapılırken, Bakım alacaklısının hasta veya bakıma muhtaç durumda olması zorunlu değildir. Aynı şekilde sözleme yapıldıktan kısa bir süre sonra bakım alacaklısının ölmesi sözlemenin geçerliliğine etki etmez.

 6-Bakım Alacaklısı, Bakım borçlusu ile aynı evde kalması zorunlu mudur? Bakım borçlusunun görevleri nelerdir?

Kural olarak Bakım alacaklısı, bakım borçlusu ile aynı evde yaşar. Ancak Ölünceye kadar Bakma sözleşmesinde bunun aksi kararlaştırılabilir. Bakım borçlusu, Bakım alacaklısının ihtiyaçlarını, sosyal statüsüne göre , bakımını yapmak, yeme-içme,giyim vb. ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

 7-Resmi Şekilde yapılmayan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Geçerli midir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözlemesi, Kanunda belirtildiği üzere resmi şekilde yapılır. Ancak Yargıtay vermiş olduğu bir karar da, sözleşmedeki resmi şeklin, sadece konusu taşınmaz olan sözleşmeler için geçerli olduğunu, konusu taşınır mal olan sözleşmelerde resmi şeklin zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

 8-Bakım Alacklısı öldükten sonra, Bakım alacaklısının mirasçıları Sözleşmede şekil noksanlığı olduğu gerekçesi ile iptal davası açabilir mi?

Dava açabilirler. Ancak Yargıtay, bakım yükümlülüğünü yerine getiren Bakım alacaklısına, sağlığında şekil noksanlığı iddiasıyla dava açmayan Bakım alacaklısının, öldükten sonra bu iddia ile mirasçılarının dava açmalarını iyiniyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile reddetmektedir.

 9-Bakım Borçlusu, Bakım alacaklısından almış olduğu taşınmazı 3. kişiye satabilir mi?

Bakım borçlusu, sözleşme gereği mülkiyetini aldığı taşınmazı başkasına satabilir.

 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl feshedilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetirken, bakım alacaklısı da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devreder.

Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Borçlar Kanunu gereğince bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.

Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlüdür.

Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır.

Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kurulmuş olan kurumların bakım borcunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel düzenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl feshedilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi..
I. Önel verilerek fesih
MADDE 616- Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal güvenlik kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat arasındaki fark esas alınır.

Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir.

II. Önel verilmeksizin fesih
MADDE 617- Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hâle gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkânsız hâle getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Sözleşme bu sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.

Hâkim, sözleşmenin önel verilmeksizin feshini yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin istemiyle veya kendiliğinden, aile topluluğu içinde yaşamalarına son vererek, bakım alacaklısına ömür boyu gelir bağlayabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

HUKUKİ MAKALELER