KONKORDATO

KONKORDATO NEDİR

Herhangi bir sebepten dolayı gerçek ya da tüzel kişinin ticari işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları koruyarak alacaklı ve borçlu dengesini sağlayan bir müessesedir.
Konkordato, borçlunun alacaklılarının üçte ikisi ile anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve bakiye kalan borcu da ödeme planına göre ödeme vaadi getiren bir anlaşma olup görevli mahkeme ticaret mahkemesidir.

Konkordato bir anlaşma olup bu anlaşma da alacaklılar, alacaklarının bir kısmından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Öyle ki temeli anlaşmaya dayalı olan bu müessese de vadesi gelen borçların vadesinin uzatılması de mümkündür. Konkordato ile beraber hakkında başlatılan icra takipleri düşer, bu yönüyle iflasın ertelenmesi kurumuna benzemktedir. Ancak iflasın ertelenmesinden ayrılan yönü alacaklıyı daha da koruyan bir müessese oluşudur.

Konkordato da borçlunun, konkordato komiserinin denetiminde tasarruf yetkisi bulunmakta olup,  bu yönüyle de iflasın ertelenmesi kurumundan ayrılmaktadır. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.
1-Adi Konkordato

Adi konkordato, borçlunun iflasına karar verilmeden önce yapılabildiğinden “iflas dışı konkordato” veya “iflas önleyici konkordato” olarak da adlandırılmaktadır.

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye
ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir. Bu cetvelde, özellikle Türk
Ticaret Kanununun 66ıncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.
2- İflastan Sonra Konkordato

İİK md. 309’a göre, iflas içi konkordato da denilen iflastan sonra konkordato türünde borçlu iflas etmiş olup, iflastan kurtulmak için konkordato teklif etmektedir.

İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklifi ederse iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Konkordato komiserine ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda amaç, esnek bir rejim içerisinde, alacaklıların alacaklarının ödenmesini gerçekleştirebilmek için borçlunun ekonomik bütünlüğünün tasfiye edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklıların menfaatleri daha ön plana çıkmıştır.

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir.
4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,

Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar
tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.

İşte bu müessese sayesinde borçlunun borçlarının belli bir kısmını ödeyerek borçlarından kurtulması ve alacaklıların da kısmen de olsa alacaklarına kavuşması konkordato ile mümkün olmaktadır. Konkordato son derece mühim bir süreçtir.

Büromuz avukatlarından Kurucumuz Avukat Heybet DEĞER ve Kıdemli Avukatlarımız Av. Zafer COŞKUN Av. Fattum LAFTAN DEMİRBAŞ ve Avukat Vedat KANAŞ konkordato kurumu konusunda uzman olup bu davalara bakmaktadırlar.

 

BENZER MAKALELER

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞME HUKUKU SÖZLEŞME Sözlük anlamı, ‘’iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu ba..
Makaleyi Detaylı Okuyun

KONKORDATO

KONKORDATO NEDİR Herhangi bir sebepten dolayı gerçek ya da tüzel kişinin ticari işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli öl..
Makaleyi Detaylı Okuyun

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR? Trafik Kazası;karayolu üzerindeki her türlü hareket halinde o..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Tüm Yönleriyle Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Araların..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Arabulucuk Sıkça Sorulan Sorular

Ticari         Uyuşmazlıklarda       Arabuluculuk Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletme..
Makaleyi Detaylı Okuyun