TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU
Ticaret hukuku alanındaki temel düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
1-) Ticari işletme,
2-)Ticaret şirketleri,
3-) Kıymetli evrak,
4-) Taşıma hukuku,
5-) Deniz ticareti,
6-) Sigorta hukuku
OLMAK ÜZERE ALTI KİTAP, BAŞLANGIÇ VE SON HÜKÜMLERDEN OLUŞUR.

A-) KANUN SİSTEMATİĞİNE GÖRE KİTAP VE BÖLÜMLER

1-)TİCARİ İŞLETME
Birinci kitapta düzenlenen ticari işletme alt bölümlerinde tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik düzenlenmiştir.

2-) TİCARET ŞİRKETLERİ
İkinci kitapta düzenlenen şirketlerin alt bölümlerinde genel hükümler, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket düzenlenmiştir.

3-) KIYMETLİ EVRAK
Üçüncü kitapta düzenlenen kıymetli evrakın alt bölümlerinde genel hükümler, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, kambiyo senetlerine benzeyen senetler ve diğer emre yazılı senetler düzenlenmiştir.

4-) TAŞIMA HUKUKU
Dördüncü kitapta düzenlenen taşıma hukukunun alt bölümlerinde genel hükümler, eşya taşıma, taşınma eşyası taşıma, değişik tür araçlar ile taşıma, yolcu taşıma, taşıma işleri komisyoncusu düzenlenmiştir.

5-) DENİZ TİCARETİ
Beşinci kitapta düzenlenen deniz ticaretinin alt bölümlerinde genel hükümler, gemi, donatan ve donatma iştiraki, kaptan, deniz ticareti sözleşmeleri, deniz kazaları, gemi alacakları, sorumluluğun sınırlanması ve petrol kirliliği zararının tazmini, cebri icraya ilişkin özel hükümler düzenlenmiştir.

6-) SİGORTA HUKUKU
Altıncı kitapta düzenlenen sigorta hukukunun alt bölümlerinde genel hükümler, sigorta türlerine ilişkin özel hükümler (zarar-can sigortaları) düzenlenmiştir.

B) TİCARET HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
(TİCARİ İŞLETME, TACİR VE ŞİRKET)

TİCARİ İŞLETME kanunun 11. maddesinde ‘’esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme ‘’ olarak tanımlanmış ve ‘’ ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede ‘’ gösterileceği ifade edilmiştir. Kanundaki tanımdan ticari işletmenin unsurlarının gelir sağlama, devamlılık, bağımsızlık, esnaf faaliyetini sınırını aşma olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle her işletmeyi hukuki anlamda ticari işletme kabul etmek mümkün değildir.

GERÇEK KİŞİ TACİR 12. maddede; ‘’bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi ‘’ TÜZEL KİŞİ TACİR 16. maddede ‘’ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar’’ tanımlanmış ve sayılmıştır.

ŞİRKET iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin emek ve mallarını ortak amaçlarla birleştirmesidir. İstisnası tek kişi ile kurulabilen anonim ve limited şirkettir. Şirketin tanımı ve unsurları 6098 sayılı Borçlar Kanununda adi ortaklık ile ilgili hükümlerde açıklanmıştır. Ticaret şirketleri (kolektif, komandit, anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, adi şirket 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Bunun yanında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda da şirketler ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Şirketlerde en temel ayrım şahıs (adi, kolektif, komandit) ve sermaye ( anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) şirketleri ayrımıdır.

Ofisimizde şirketlere kuruluş, faaliyet alanı ve ihtiyaca uygun sözleşme düzenleme ve danışmanlık hizmetleri yanında uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, sonuçlandırma konusunda hizmet sunulmakta,
Haksız rekabet davaları,
Fikri sınai haklar mevzuatından kaynaklanan davalar,
İflas, iflas erteleme,
Kıymetli evrakın iptali,
A.Ş. genel kurul kararlarının iptali,
Ortaklıktan çıkma, çıkarılma,
Sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları vb. hukuk davaları ve idari davalar yürütülmektedir.

BENZER MAKALELER

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞME HUKUKU SÖZLEŞME Sözlük anlamı, ‘’iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu ba..
Makaleyi Detaylı Okuyun

KONKORDATO

KONKORDATO NEDİR Herhangi bir sebepten dolayı gerçek ya da tüzel kişinin ticari işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli öl..
Makaleyi Detaylı Okuyun

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR? Trafik Kazası;karayolu üzerindeki her türlü hareket halinde o..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Tüm Yönleriyle Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Araların..
Makaleyi Detaylı Okuyun

Arabulucuk Sıkça Sorulan Sorular

Ticari         Uyuşmazlıklarda       Arabuluculuk Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletme..
Makaleyi Detaylı Okuyun